Aktualności

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Lemna

Inwestor: Gmina Raków

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2024 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych.