Realizacje

Przebudowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica