Aktualności

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową sali gimnastycznej w Kornatce, Gmina Dobczyce

Inwestor: Gmina Dobczyce

Termin rozpoczęcia: lipiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia:

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej od strony północnej, w kondygnacji parteru o pomieszczenia świetlicy i stołówki, dobudowanie przy wschodniej ścianie sali gimnastycznej dwukondygnacyjnej części z dodatkowymi salami lekcyjnymi, dobudowę zewnętrznej klatki schodowej oraz rozbudowę istniejącego budynku sali gimnastycznej przez poszerzenie jej gabarytów w kierunku zachodnim. Po przebudowaniu niektórych pomieszczeń, modernizacji instalacji wewnętrznych i rozbudowie o dwa pomieszczenia lekcyjne, świetlicę i stołówkę oraz rozbudowie sali gimnastycznej i dobudowie zaplecza, w obiekcie będzie 8 sal lekcyjnych 25 osobowych , 2 sale 15 osobowe oraz trzy sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimnastycznej umożliwi jednoczesne prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali rozdzielonych kurtyną. Powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie to ok. 2 tys. m2.
W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną także wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, przeprowadzone zostaną wymagane próby końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania robót do eksploatacji.