Aktualności

Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach, pow. myślenicki

Inwestor: Gmina Dobczyce

Termin rozpoczęcia: luty 2022 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują budowę oraz przebudowę:
– sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 500mm z rur PVC SN12 litych o łącznej długości 911,4 m (w tym 21,4m Dn 315)
– rurociągu tłocznego z rur PE100 Sdr11 Dn160 2-warstwowych o długości 327,1m;
– kanalizacji deszczowej z rur PVC SN12 litych Dn400-DN 200 o łącznej długości 132,2 m;
– remont pompowni PS-D1;
– sieci wodociągowej fi 110 PE o długości 315 mb;
– roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie dróg;