This is my archive

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP II

Inwestor: ADAMCZYK DEVELOPER Sp. k. (MAWAT DEVELOPER)

Termin rozpoczęcia: lipiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia:

 

 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej wraz z rozbudową sali gimnastycznej w Kornatce, Gmina Dobczyce

Inwestor: Gmina Dobczyce

Termin rozpoczęcia: lipiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia:

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącego budynku szkoły podstawowej od strony północnej, w kondygnacji parteru o pomieszczenia świetlicy i stołówki, dobudowanie przy wschodniej ścianie sali gimnastycznej dwukondygnacyjnej części z dodatkowymi salami lekcyjnymi, dobudowę zewnętrznej klatki schodowej oraz rozbudowę istniejącego budynku sali gimnastycznej przez poszerzenie jej gabarytów w kierunku zachodnim. Po przebudowaniu niektórych pomieszczeń, modernizacji instalacji wewnętrznych i rozbudowie o dwa pomieszczenia lekcyjne, świetlicę i stołówkę oraz rozbudowie sali gimnastycznej i dobudowie zaplecza, w obiekcie będzie 8 sal lekcyjnych 25 osobowych , 2 sale 15 osobowe oraz trzy sale przedszkolne. Rozbudowa sali gimnastycznej umożliwi jednoczesne prowadzenie zajęć w dwóch częściach sali rozdzielonych kurtyną. Powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie to ok. 2 tys. m2.
W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną także wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz roboty odtworzeniowe, przeprowadzone zostaną wymagane próby końcowe, wszelkie inne czynności oraz dokumenty (w tym dokumentację powykonawczą) niezbędne do oddania robót do eksploatacji.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Inwestor: Gmina Wieliczka

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji oraz instalacji wewnętrznych, elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce 569 obr. 1 w Wieliczce.

Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie,

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 8/1, obr. 15 Krowodrza, przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, polegająca na: rozbiórce istniejącego starego pawilonu „rekonwalescencji”, istniejącego pawilonu „obserwacji pod kątem wścieklizny” oraz budowie budynku „A” – pawilon kotów – wraz z połączeniem go z budynkiem istniejącym oraz częściowej przebudowie istniejących instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wykonaniu zagospodarowania terenu schroniska wraz z przełożeniem i wykonaniem przyłączy zewnętrznych.

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieradzy, pow. tarnowski

Inwestor: Gmina Żabno

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 7,64 km w miejscowości Sieradza. Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki bytowe włączona zostanie do istniejącego kolektora w Żabnie. Budowa sieci kanalizacyjnej  w Sieradzy umożliwi podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji ok. 180 gospodarstw domowych, tj. 676 mieszkańców oraz 10 firm i instytucji zlokalizowanych na tym terenie. Wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną nowych terenów wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, podniesie walory turystyczne miejscowości oraz potencjalne możliwości inwestycyjne, co przełoży się na szybszy rozwój gospodarczy gminy i pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy. Budowa kanalizacji sanitarnej ma również pozytywny wpływ na ochronę środowiska i klimatu, a także umożliwi w przyszłości dalszy rozwój skanalizowania gminy w ościennych miejscowościach Sieradzy tj. Fiuk, Odporyszów, Chorążec, czyli całej wschodniej części Gminy Żabno.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Lemna

Inwestor: Gmina Raków

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2024 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych.

Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach, pow. myślenicki

Inwestor: Gmina Dobczyce

Termin rozpoczęcia: luty 2022 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują budowę oraz przebudowę:
– sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 500mm z rur PVC SN12 litych o łącznej długości 911,4 m (w tym 21,4m Dn 315)
– rurociągu tłocznego z rur PE100 Sdr11 Dn160 2-warstwowych o długości 327,1m;
– kanalizacji deszczowej z rur PVC SN12 litych Dn400-DN 200 o łącznej długości 132,2 m;
– remont pompowni PS-D1;
– sieci wodociągowej fi 110 PE o długości 315 mb;
– roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie dróg;

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej (ETAP I), pow. dębicki

Inwestor: Gmina Dębica

Termin rozpoczęcia: maj 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 13 km wraz z 11 przepompowniami sieciowymi i 3 przepompowniami lokalnymi. Planowane jest podłączenie 114 budynków, czyli ok. 400 osób.

Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów (ETAP II), pow. ostrowiecki

Inwestor: Gmina Kunów

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: marzec 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur bezkielichowych z PVC SN12, budowę kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicach 90 mm, 110 mm, 160 mm oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej projektowanej z rur PE SDR17 PN 100. Ponadto w zakres wchodzi również budowa 3 przepompowni ścieków (P4, P8, P9) wraz z zasilaniem energetycznym pompowni, zatokami postojowymi, ogrodzeniem, zjazdami z dróg publicznych, utwardzeniem terenu wokół pompowni i wstawienie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego DN400mm oraz studni betonowych. Realizowane przedsięwzięcie poprawi komfort życia mieszkańców gminy Kunów.

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest budowa budynku usługowego remizy strażackiej o powierzchni zabudowy 259,15 m2, wraz z częścią garażową, dojściem, dojazdem, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, ​​kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, CO, gazową oraz zewnętrznymi odcinkami: elektryczną (WLZ), wodociągową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 189/1, 189/4 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań, pow. krakowski

Inwestor: Gmina Mogilany

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III, o łącznej długości ok. 5,0 km.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Gminie Słupia Konecka, pow. konecki

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia: grudzień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: październik 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu poniższych robót:
– kanał grawitacyjny – rury PVC-U Ø200mm SN8 SDR34 lite; L=4 975,1 m,
– kanał grawitacyjny – rury PEHD Ø225mm SDR11(przewierty sterowane); L= 277,5 m,
– przyłącza 113 szt. – rury PVC-U Ø160mm SN8 SDR34 lite; L= 2 578,5 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø125mm SDR17; L= 623,3 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø110mm SDR17; L= 2 447,5 m,
– sieciowa przepompownia ścieków – zbiornik Ø1500mm szt. 5. 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Rusinów, pow. mielecki

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzących do terenów inwestycyjnych Rusinów, w gminie Padew Narodowa, łącznie ok. 6 km sieci.
Zakres prac obejmował będzie: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny PE 110 mm, sieć wodociągową PE 160 mm oraz hydranty nadziemne.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych. ATB Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane jest partnerem Generalnego Wykonawcy.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: lipiec 2018 r.

Planowany termin zakończenia: sierpień 2022 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.