Aktualności

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Rusinów, pow. mielecki

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzących do terenów inwestycyjnych Rusinów, w gminie Padew Narodowa, łącznie ok. 6 km sieci.
Zakres prac obejmował będzie: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny PE 110 mm, sieć wodociągową PE 160 mm oraz hydranty nadziemne.