Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieradzy, pow. tarnowski

Inwestor: Gmina Żabno

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 7,64 km w miejscowości Sieradza. Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki bytowe włączona zostanie do istniejącego kolektora w Żabnie. Budowa sieci kanalizacyjnej  w Sieradzy umożliwi podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji ok. 180 gospodarstw domowych, tj. 676 mieszkańców oraz 10 firm i instytucji zlokalizowanych na tym terenie. Wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną nowych terenów wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, podniesie walory turystyczne miejscowości oraz potencjalne możliwości inwestycyjne, co przełoży się na szybszy rozwój gospodarczy gminy i pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy. Budowa kanalizacji sanitarnej ma również pozytywny wpływ na ochronę środowiska i klimatu, a także umożliwi w przyszłości dalszy rozwój skanalizowania gminy w ościennych miejscowościach Sieradzy tj. Fiuk, Odporyszów, Chorążec, czyli całej wschodniej części Gminy Żabno.