Aktualności

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz, pow. kazimierski

Inwestor: Gmina Skalbmierz

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Tempoczów Kolonia w gm. Skalbmierz. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to działki prywatne, drogi powiatowe, droga wojewódzka, drogi gminne oraz rzeka Nidzica.