This is my archive

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz, pow. kazimierski

Inwestor: Gmina Skalbmierz

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Tempoczów Kolonia w gm. Skalbmierz. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to działki prywatne, drogi powiatowe, droga wojewódzka, drogi gminne oraz rzeka Nidzica.

Budowa domów z elementów prefabrykowanych w technologii Hauswerk

Inwestor: Prywatni Inwestorzy

Termin rozpoczęcia: 12.2021 r.

Planowany termin zakończenia: 

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane polegające na budowie oraz montażu budynków w konstrukcji drewnianej z elementów prefabrykowanych, w technologii Hauswerk.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań, pow. krakowski

Inwestor: Gmina Mogilany

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III, o łącznej długości ok. 5,0 km.

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest budowa budynku usługowego remizy strażackiej o powierzchni zabudowy 259,15 m2, wraz z częścią garażową, dojściem, dojazdem, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, ​​kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, CO, gazową oraz zewnętrznymi odcinkami: elektryczną (WLZ), wodociągową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 189/1, 189/4 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Gminie Słupia Konecka, pow. konecki

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia: grudzień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: październik 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu poniższych robót:
– kanał grawitacyjny – rury PVC-U Ø200mm SN8 SDR34 lite; L=4 975,1 m,
– kanał grawitacyjny – rury PEHD Ø225mm SDR11(przewierty sterowane); L= 277,5 m,
– przyłącza 113 szt. – rury PVC-U Ø160mm SN8 SDR34 lite; L= 2 578,5 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø125mm SDR17; L= 623,3 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø110mm SDR17; L= 2 447,5 m,
– sieciowa przepompownia ścieków – zbiornik Ø1500mm szt. 5. 

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP I

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 03.2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka, ETAP I.

Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 8/1, obr. 15 Krowodrza, przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, polegająca na: rozbiórce istniejącego starego pawilonu „rekonwalescencji”, istniejącego pawilonu „obserwacji pod kątem wścieklizny” oraz budowie budynku „A” – pawilon kotów – wraz z połączeniem go z budynkiem istniejącym oraz częściowej przebudowie istniejących instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wykonaniu zagospodarowania terenu schroniska wraz z przełożeniem i wykonaniem przyłączy zewnętrznych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Inwestor: Gmina Wieliczka

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji oraz instalacji wewnętrznych, elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce 569 obr. 1 w Wieliczce.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Baranów Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski

Termin rozpoczęcia: 2018 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Zamówienie składa się z 2 części:
I część obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przepompowniami oraz przekroczeniem drogi wojewódzkiej.
II część to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przepompowniami, przekroczeniem linii kolejowej, przebudową rurociągu sanitarnego ciśnieniowego, budowie kanalizacji pod drogą wojewódzką oraz budową tłoczni ścieków sanitarnych. Przy realizacji tej inwestycji ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Rusinów, pow. mielecki

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzących do terenów inwestycyjnych Rusinów, w gminie Padew Narodowa, łącznie ok. 6 km sieci.
Zakres prac obejmował będzie: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny PE 110 mm, sieć wodociągową PE 160 mm oraz hydranty nadziemne.

Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Raków, pow. kielecki

Inwestor: Gmina Raków

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2021 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łagowskiej w miejscowości Raków. Przedmiot Zamówienia obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym (wraz z przyłączami kanalizacyjnymi) oraz sieć wodociągową wraz z przyłączami umożliwiającymi podłączenie poszczególnych posesji w miejscowości Raków. Przewidywany zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę kanalizacji oraz wodociągu objętych projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, w ramach którego planuje się wykonanie min. następujących, ważniejszych elementów: sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o łącznej długości 1535,5 m wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej PE o łącznej długości 199,75 m wraz z przyłączami.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020 r.

Planowany termin zakończenia: trzeci kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych. ATB Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane jest partnerem Generalnego Wykonawcy.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: 07.2018 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.