This is my archive

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Raków – modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków typu Lemna

Inwestor: Gmina Raków

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2024 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie kompletnych robót budowlanych.

Przebudowa głównego kolektora kanalizacji sanitarnej oraz remont pompowni PS-D1 w Dobczycach, pow. myślenicki

Inwestor: Gmina Dobczyce

Termin rozpoczęcia: luty 2022 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia obejmują budowę oraz przebudowę:
– sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 500mm z rur PVC SN12 litych o łącznej długości 911,4 m (w tym 21,4m Dn 315)
– rurociągu tłocznego z rur PE100 Sdr11 Dn160 2-warstwowych o długości 327,1m;
– kanalizacji deszczowej z rur PVC SN12 litych Dn400-DN 200 o łącznej długości 132,2 m;
– remont pompowni PS-D1;
– sieci wodociągowej fi 110 PE o długości 315 mb;
– roboty odtworzeniowe w tym odtworzenie dróg;

Rozbudowa i przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, ETAP IV

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Inwestycji Miejskich

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz przebudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt na działce nr 8/1, obr. 15 Krowodrza, przy ul. Rybnej 3 w Krakowie, polegająca na: rozbiórce istniejącego starego pawilonu „rekonwalescencji”, istniejącego pawilonu „obserwacji pod kątem wścieklizny” oraz budowie budynku „A” – pawilon kotów – wraz z połączeniem go z budynkiem istniejącym oraz częściowej przebudowie istniejących instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej oraz wykonaniu zagospodarowania terenu schroniska wraz z przełożeniem i wykonaniem przyłączy zewnętrznych.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz przyłączami w Latoszynie, Gumniskach i Braciejowej (ETAP I), pow. dębicki

Inwestor: Gmina Dębica

Termin rozpoczęcia: maj 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości prawie 13 km wraz z 11 przepompowniami sieciowymi i 3 przepompowniami lokalnymi. Planowane jest podłączenie 114 budynków, czyli ok. 400 osób.

Budowa sieci kanalizacyjnej Janik – Kunów (ETAP II), pow. ostrowiecki

Inwestor: Gmina Kunów

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: marzec 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektowanej z rur bezkielichowych z PVC SN12, budowę kanalizacji tłocznej z rur PE 100 SDR 17 o średnicach 90 mm, 110 mm, 160 mm oraz budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej projektowanej z rur PE SDR17 PN 100. Ponadto w zakres wchodzi również budowa 3 przepompowni ścieków (P4, P8, P9) wraz z zasilaniem energetycznym pompowni, zatokami postojowymi, ogrodzeniem, zjazdami z dróg publicznych, utwardzeniem terenu wokół pompowni i wstawienie studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego DN400mm oraz studni betonowych. Realizowane przedsięwzięcie poprawi komfort życia mieszkańców gminy Kunów.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sieradzy, pow. tarnowski

Inwestor: Gmina Żabno

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2022

Planowany termin zakończenia: grudzień 2023

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przeprowadzenie prac budowlanych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 7,64 km w miejscowości Sieradza. Kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki bytowe włączona zostanie do istniejącego kolektora w Żabnie. Budowa sieci kanalizacyjnej  w Sieradzy umożliwi podłączenie do zbiorczego systemu kanalizacji ok. 180 gospodarstw domowych, tj. 676 mieszkańców oraz 10 firm i instytucji zlokalizowanych na tym terenie. Wyposażenie w infrastrukturę kanalizacyjną nowych terenów wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców, podniesie walory turystyczne miejscowości oraz potencjalne możliwości inwestycyjne, co przełoży się na szybszy rozwój gospodarczy gminy i pozwoli na tworzenie nowych miejsc pracy. Budowa kanalizacji sanitarnej ma również pozytywny wpływ na ochronę środowiska i klimatu, a także umożliwi w przyszłości dalszy rozwój skanalizowania gminy w ościennych miejscowościach Sieradzy tj. Fiuk, Odporyszów, Chorążec, czyli całej wschodniej części Gminy Żabno.

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie, ETAP I

Inwestor: ADAMCZYK DEVELOPER SP. K.

Termin rozpoczęcia: marzec 2020 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Realizacja dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka, ETAP I, z garażami podziemnymi oraz instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowymi (w tym kotłowni gazowej), elektrycznymi, wentylacji mechanicznej; zewnętrzna część instalacji: kanalizacji sanitarnej, instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem podziemnym na wody opadowe, instalacją elektryczną, teletechniczną, częścią drogi wewnętrznej, miejscami postojowymi i murami oporowymi.

Budowa domów z elementów prefabrykowanych w technologii Hauswerk

Inwestor: Prywatni Inwestorzy

Termin rozpoczęcia: 12.2021 r.

Planowany termin zakończenia: 

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Roboty budowlane polegające na budowie oraz montażu budynków w konstrukcji drewnianej z elementów prefabrykowanych, w technologii Hauswerk.

Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec, pow. staszowski

Inwestor: Gmina Połaniec

Termin rozpoczęcia: marzec 2022 r.

Planowany termin zakończenia: sierpień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec tj:

ZAKRES I:
– odcinek 2 – budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Knothego do drogi gminnej nr 366142 oraz wzdłuż niej w miejscowości Ruszcza,
– odcinek 6 – etap I: budowa odcinka sieci wodociągowej wzdłuż drogi gminnej 366074 do wysokości działki 4070 w miejscowości Połaniec,

ZAKRES II:
– odcinek 1 – budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze wojewódzkiej nr 764 w miejscowości Połaniec.

Budowa budynku magazynowo – garażowego z zapleczem dla OSP Przewóz w Krakowie

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: 2023 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest budowa budynku usługowego remizy strażackiej o powierzchni zabudowy 259,15 m2, wraz z częścią garażową, dojściem, dojazdem, miejscami postojowymi, instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodną, ​​kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, CO, gazową oraz zewnętrznymi odcinkami: elektryczną (WLZ), wodociągową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym na działkach nr 189/1, 189/4 obr. 106 Podgórze przy ul. Rącznej w Krakowie wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań, pow. krakowski

Inwestor: Gmina Mogilany

Termin rozpoczęcia: wrzesień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III, o łącznej długości ok. 5,0 km.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Gminie Słupia Konecka, pow. konecki

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Słupia Konecka Sp. z o.o.

Termin rozpoczęcia: grudzień 2021 r.

Planowany termin zakończenia: październik 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zadanie polega na wykonaniu poniższych robót:
– kanał grawitacyjny – rury PVC-U Ø200mm SN8 SDR34 lite; L=4 975,1 m,
– kanał grawitacyjny – rury PEHD Ø225mm SDR11(przewierty sterowane); L= 277,5 m,
– przyłącza 113 szt. – rury PVC-U Ø160mm SN8 SDR34 lite; L= 2 578,5 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø125mm SDR17; L= 623,3 m,
– rurociąg ciśnieniowy – rury PE Ø110mm SDR17; L= 2 447,5 m,
– sieciowa przepompownia ścieków – zbiornik Ø1500mm szt. 5. 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce

Inwestor: Gmina Wieliczka

Termin rozpoczęcia: październik 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie inwestycji oraz instalacji wewnętrznych, elektrycznych i sanitarnych wraz z rozbudową i przebudową kolidujących z inwestycją instalacji zewnętrznych i przyłączy oraz zagospodarowaniem i ukształtowaniem terenu na działce 569 obr. 1 w Wieliczce.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych Rusinów, pow. mielecki

Inwestor: Gmina Padew Narodowa

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: czerwiec 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzących do terenów inwestycyjnych Rusinów, w gminie Padew Narodowa, łącznie ok. 6 km sieci.
Zakres prac obejmował będzie: budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm, przepompownię ścieków, rurociąg tłoczny PE 110 mm, sieć wodociągową PE 160 mm oraz hydranty nadziemne.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2022 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych. ATB Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane jest partnerem Generalnego Wykonawcy.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: lipiec 2018 r.

Planowany termin zakończenia: sierpień 2022 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.