This is my archive

Rewitalizacja podwórek międzyblokowych w Rzeszowie

Inwestor: Gmina Miasto Rzeszów

Termin rozpoczęcia: 12.2019

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych poprawiających standard przestrzeni międzyblokowych osiedla Andresa w Rzeszowie. Celem jest integracja mieszkańców poprzez stworzenie miejsc sprzyjających wypoczynkowi i aktywności przy ul. Boruty Spiechowicza.

Budowa „Apartamentów Gusta-Naturalnie!” w Krakowie

Inwestor: MAWAT DEVELOPER

Termin rozpoczęcia: 03.2020 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Krakowie przy ul. Gustawa Morcinka.

Budowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach

Inwestor: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach

Termin rozpoczęcia: kwiecień 2019 r.

Planowany termin zakończenia: drugi kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji pn. „Budowa Biblioteki Głównej w Krzeszowicach”.
Zamówienie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizację robót budowlanych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań, pow. krakowski

Inwestor: Gmina Mogilany

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: listopad 2022 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III”. Projekt współfinansowany w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań – etap III, o łącznej długości ok. 5,0 km.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skalbmierz, pow. kazimierski

Inwestor: Gmina Skalbmierz

Termin rozpoczęcia: 2021 r.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2021 r.

Krótki opis Przedmiotu Zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje, Tempoczów Kolonia w gm. Skalbmierz. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zapewni odbiór ścieków z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i użyteczności publicznej zlokalizowanych wzdłuż planowanej inwestycji. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacyjnej to działki prywatne, drogi powiatowe, droga wojewódzka, drogi gminne oraz rzeka Nidzica.

Budowa budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie

Inwestor: ADMA DEVELOPMENT

Termin rozpoczęcia: 2020 r.

Planowany termin zakończenia: trzeci kwartał 2021 r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego nr 11 w Rzeszowie wraz z dwupoziomowym garażem podziemnym.
Zamówienie obejmuje realizację robót budowlanych. ATB Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane jest partnerem Generalnego Wykonawcy.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Baranów Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski

Termin rozpoczęcia: 2018 r.

Planowany termin zakończenia:

Zamówienie składa się z 2 części:
I część obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Baranowska wraz z przepompowniami oraz przekroczeniem drogi wojewódzkiej.
II część to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skopanie wraz z przepompowniami, przekroczeniem linii kolejowej, przebudową rurociągu sanitarnego ciśnieniowego, budowie kanalizacji pod drogą wojewódzką oraz budową tłoczni ścieków sanitarnych. Przy realizacji tej inwestycji ATB Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.

Przebudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica

Inwestor: Gmina Koprzywnica

Termin rozpoczęcia: 07.2018 r.

Planowany termin zakończenia: 2021 r.

Inwestycja obejmuje przebudowę oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Koprzywnica. ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne jest partnerem konsorcjum.